ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

KONSULTANT

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

 • Plan sytuacyjny
  Plan sytuacyjny

OPIS KONTRAKTU

 

"Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19

odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza"

 

 

Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza o przekroju poprzecznym   2x2 pasy ruchu + pasy awaryjne o parametrach technicznych drogi klasy S. Zlokalizowana będzie na terenie województwa podkarpackiego, powiatu Rzeszowskiego, gminy Świlcza w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka i Świlcza. Jest częścią dużego zadania inwestycyjnego, jakim jest docelowo budowa w Polsce drogi ekspresowej S19 o długości około 570 km, która połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej ,oraz przejście graniczne ze Słowacją w Barwinku. Droga ekspresowa S19 przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. Budowa przedmiotowej inwestycji przyczyni się także do osiągnięcia celów szczegółowych VIII osi priorytetowej POIiŚ jakimi są:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • poprawa stanu dróg krajowych położonych poza siecią TENT-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.

 

Tytuł projektu: „Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza.”
Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet:
VI - Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie: 6.1 : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T

Źródło finansowania: Skarb Państwa
Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nr Kontraktu: 2811/4/2013.
Wartość Kontrakru: 142 991 909,51 PLN.(brutto)

PRZEWIDYWANY CZAS REALIZACJI KONTRAKTU: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Data podpisania umowy - 31.01.2013r.
Data zakończenia - 30.11.2013
r.

Data zakończenia Kontraktu zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy na roboty - 30.12.2013r.
Data zakończenia Kontraktu zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy na roboty - 26.03.2014r.

 


Droga ekspresowa S19 na odcinku węzeł ,,Rzeszów Zachodni” - węzeł ,,Świlcza” leży po północno-zachodniej stronie miasta Rzeszowa i przebiega przez Gminę Miasto Rzeszów oraz Gminę Świlcza. Zakresem inwestycji objęto teren pomiędzy dwoma węzłami : węzeł ,,Rzeszów Zachodni” stanowiący połączenie miasta Rzeszowa z autostradą A-4 oraz węzłem ,,Świlcza”, pełniącym funkcje połączenia z istniejącą drogą krajową nr 4. W rejonie tym obszar zabudowy mieszkaniowej występuje jedynie wzdłuż drogi powiatowej nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka oraz wzdłuż drogi krajowej nr 4 w miejscowości Świlcza.

Droga ekspresowa S-19 krzyżuje się z:

 • drogą powiatową nr 1333R w km 1+911,28, w ciągu drogi powiatowej zaprojektowano wiadukt drogowy(WD1) nad drogą ekspresową bez dostępności do drogi głównej
 • drogą krajową nr 4 w km 4+546,11, zaprojektowano węzeł drogowy Świlcza. Poprzez dwie łącznice oraz dwa skrzyżowania typu rondo turbinowe zostanie zapewniona pełna dostępność do drogi ekspresowej S19 jak i drogi krajowej nr4.

Ponadto zaprojektowano drogi serwisowe:

 • nad drogą S19 – przejazd gospodarczy górą(PGG1) w km 2+665,07
 • pod drogą S19 – przejazd gospodarczy dołem(PGD1) w km 3+467,30
 • pod drogą S19 – przejazd gospodarczy dołem(PGD2) w km 4+348,03
 • pod drogą S19 – przejazd gospodarczy dołem(PGD3) w km 4+848,00

     

W ramach projektu Zaprojektowano obiekty inżynierskie:

 • Mosty drogowe:
  MD1 w km 1+595,00 nad potokiem Czarna

 • Wiadukty drogowe:
  WD1 w km 1+911,28 nad srogą ekspresową
  WD2 w km 4+546,41 nad droga krajową nr 4

 • Wiadukty kolejowe:
  WK1 w km 2+869,03

 • Przejazdy gospodarcze górą:
  PGG1 w km 2+665,07 nad drogą ekspresową


W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty:

 

 • przebudowa istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych krzyżujących się z istniejącymi drogami,
 • budowa węzła „Świlcza” jako półkoniczyna,
 • budowa obiektów inżynierskich ( 4 wiadukty, 1 most, 3 przejazdy gospodarcze, 6 przepustów pod drogą),
 • budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 4375,4m.
 • budowy systemu odwadniania drogi ekspresowej wraz z systemami podczyszczania wód opadowych, przepompownią oraz odprowadzeniem ich do potoku Mrowla
 • budowy oświetlenia ulicznego w obrębie węzła Świlcza
 • budowy kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej dla przyszłej obsługi
  Systemów Informacji Drogowej(SID)
 • budowy zabezpieczenia akustycznego – ekranów dźwiękochłonnych
 • budowy ogrodzenia drogi ekspresowej
 • przebudowy i zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej w zakresie:
  • sieci wodociągowych
  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
  • sieci energetycznych
  • sieci teletechnicznych
  • urządzeń sterownia ruchem kolejowym
  • elektroenergetyki kolejowej
  • sieci trakcyjnej
  • telekomunikacji kolejowej

 

 


ZAMAWIAJĄCY:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W RZESZOWIE

ul. Sikorskiego 49c
35-304 Rzeszów
tel. (0-17) 229-90-09
fax (0-17) 229-15-22
e-mail: rzeszow@gddkia.gov.pl


 

INŻYNIER:

ZAKŁADY BUDOWNICTWA MOSTOWEGO INWESTOR ZASTĘPCZY S.A.
ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa
tel. (22) 811-75-50; fax. (22) 811-62-37
e-mail: sekretariat@zbm.com.pl

 


 

WYKONAWCA ROBÓT:

EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie,
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
tel. (71) 380 03 00, (71) 380 03 10, (71) 380 03 70
fax  (71) 380 03 30
e-mail: wroclaw@eurovia.pl

 

 


 

 PROJEKTANT:

Promost Consulting
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
tel.: 017 85-79-156
fax: 017 85-79-155 wew. 22
e-mail: biuro@promost.pl

 

 

Mott Macdonald
80-460 Gdańsk,
Kartuska 5
woj. Pomorskie, pow. Gdańsk,
tel/fax: (58) 721 52 14
e-mail: biuro@budmors.pl